Thay đổi hình ảnh của modul tâm trạng


Bánh bao ú  (_ _')Code:

#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/683/bb1h.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/5761/bb2f.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/8382/bb3o.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/508/bb4k.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/8505/bb5i.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/5642/bb6m.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/585/bb7n.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/2025/bb8.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/4204/bb9.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/102/bb10.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3357/bb11a.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/9629/bb12.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-br

ief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img43.imageshack.us/img43/7919/banhbaonho.png) no-repeat;}

Bánh bao ốm >"<

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img199.imageshack.us/img199/9108/bn1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/5217/bn2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/2559/bn3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/238/bn4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/2125/bn5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3564/bn6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/2723/bn7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/7987/bn8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img199.imageshack.us/img199/746/bn9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/4489/bn10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/7816/bn11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/7181/bn12nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/6509/bn1.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/5195/bn2.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/9750/bn3v.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/4761/bn4.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/296/bn5.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/4489/bn6.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4950/bn7.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/935/bn8.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img190.imageshack.us/img190/7554/bn9.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/8278/bn10q.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/1531/bn11.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/5071/bn12.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a
em,
.mod-alist-brief tabl

e a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img33.imageshack.us/img33/8703/banhnho.png) no-repeat;}

Cục shit ~.~ (hàng hot nha)

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/6098/s1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/5391/s2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/9161/s3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/6509/s4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/6748/s5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/4325/s6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9687/s7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/2082/s8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/8880/s9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/5107/s10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/6251/s11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img29.imageshack.us/img29/1570/s12nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3434/49943831.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/2958/30869428.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img29.imageshack.us/img29/1173/71431769.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/3584/16379450.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/9533/28620545.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/6248/80327017.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/3976/70833479.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/1214/98708711.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/8269/50540618.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/5028/s10y.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/172/s11i.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/3358/s12e.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img38.imageshack.us/img38/7811/shitfmh.png) no-repeat;}

—————————————————————————————————————————————–
Phần 2
Chó xù

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img146.imageshack.us/img146/5854/cx1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img222.imageshack.us/img222/5561/cx2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/3738/cx3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img145.imageshack.us/img145/6083/cx4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/8744/cx5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/290/cx6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img14.imageshack.us/img14/7433/cx7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img151.imageshack.us/img151/1827/cx8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/8954/cx9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img190.imageshack.us/img190/2675/cx10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/623/cx11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img222.imageshack.us/img222/4241/cx12nho.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img301.imageshack.us/img301/3662/cx1.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/8003/cx2.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/8750/cx3.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img142.imageshack.us/img142/5460/cx4.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/7161/cx5.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/5383/cx6.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/5727/cx7.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img1
34.imageshack.us/img134/2911/cx8.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img301.imageshack.us/img301/8517/cx9.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img141.imageshack.us/img141/5397/cx10.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/4121/cx11.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img134.imageshack.us/img134/8945/cx12.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img20.imageshack.us/img20/4629/choxu.png) no-repeat;}

Mèo đen

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img146.imageshack.us/img146/2723/m1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img524.imageshack.us/img524/2297/m2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/2826/m3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/3263/m4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img146.imageshack.us/img146/9071/m5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img524.imageshack.us/img524/1941/m6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/8388/m7nho.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img13.imageshack.us/img13/4946/m8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/6550/m9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img222.imageshack.us/img222/3046/m10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img29.imageshack.us/img29/9459/m11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img13.imageshack.us/img13/7395/m12nho.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img7.imageshack.us/img7/3017/98426740.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img524.imageshack.us/img524/1622/18351949.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/7353/38047782.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img5.imageshack.us/img5/7360/79154492.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/341/66514466.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img7.imageshack.us/img7/249/89997653.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img208.imageshack.us/img208/3553/47083930.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/1720/77250047.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/7178/20870229.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img142.imageshack.us/img142/5954/m10y.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img189.imageshack.us/img189/390/m11h.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img25.imageshack.us/img25/4397/m12w.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img26.imageshack.us/img26/7969/meoden.png) no-repeat;}

Chuột hồng

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/778/c1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img329.imageshack.us/img329/7703/c2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img151.imageshack.us/img151/4949/c3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/6615/c4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img199.imageshack.us/img199/8931/c5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/3708/c6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img5.imageshack.us/img5/643/c7nho.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img142.imageshack.us/img142/3388/c8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/4815/c9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img329.imageshack.us/img329/8507/c10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img151.imageshack.us/img151/2346/c11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/2159/c12nhoe.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img140.imageshack.us/img140/9066/35170532.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img261.imageshack.us/img261/9259/44920786.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img229.imageshack.us/img229/6664/c3cbcvbvcbcvbvcbcvb.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img229.imageshack.us/img229/1117/c4cbvcbvcbvcb.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/2861/c5cbvcbvcbvcb.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/308/c6cvvcbvcbvcb.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img30.ima
geshack.us/img30/5746/c7cbcvbcvbvc.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/273/c8cbcbcvbvc.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/1973/c9xcvxcvxcvxcv.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img14.imageshack.us/img14/6871/c10xcvxcvxcv.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img14.imageshack.us/img14/151/c11xcvxcvxcv.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/981/c12xcvxcvxcv.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img199.imageshack.us/img199/6571/chuothong.png) no-repeat;}

Rùa con

Code:
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img44.imageshack.us/img44/3463/x1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/9585/x2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img507.imageshack.us/img507/5610/x3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/3969/x4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/4285/x5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/2818/x6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/4199/x7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img341.imageshack.us/img341/6026/x8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img44.imageshack.us/img44/9372/x9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/4788/x10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img507.imageshack.us/img507/5671/x11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/8963/x12nho.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/4148/28479033.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/7482/78926516.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img145.imageshack.us/img145/7683/67287880.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img141.imageshack.us/img141/979/40627617.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/1548/61516722.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2281/69369146.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img44.imageshack.us/img44/917/77791846.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img44.imageshack.us/img44/2561/34312649.gif);}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img208.imageshack.us/img208/5218/48905345.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img5.imageshack.us/img5/8365/x10t.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img31.imageshack.us/img31/5060/x11.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/9884/x12x.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
 #mood li em{background:transparent url(http://img14.imageshack.us/img14/9168/xanhdo.png) no-repeat;}
————————————————————————————————————————
Cách làm
-Đầu tiên vào phần Thiết kế-Theme-Chế độ theme tự chỉnh sửa theme-KÉo xuống phần CSS coppy các code vào đó nhấn ok là dc

————–
Cập nhập từ blog :