Một số Flash chèn Entry mới:


Code: Thay LinkFlash và A ( Ngang ),B ( Cao) tương ứng vào nhé! http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf width="550" height="500" http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf width="460" height="660" http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf width="500" height="700" http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf width="550" height="520" http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf width="550" height="500" http://img264.imageshack.us/img264/4830/11193.swf width="550" height="500" http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf width="460" height="650" http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf width="460" height="650" _____________________________________ Một số hiệu ứng Flash để trang trí BLog Code chung: LinkFlash và A,B các bạn tự điều chỉnh cho phù hợp nhé Mình giới thiệu vài hiệu ứng còn lại các Flash khác các bạn Click vào xem trước,chọn xong thì lấy Link thay vào nhé http://img42.imageshack.us/img42/384/2008359445197417.swf http://img687.imageshack.us/img687/74/34667330.swf Một số hiệu ứng khác: http://img687.imageshack.us/img687/1433/0001.swf http://img28.imageshack.us/img28/7546/178.swf http://img137.imageshack.us/img137/1135/20081101158646319.swf http://img687.imageshack.us/img687/4963/20081101155056672.swf http://img130.imageshack.us/img130/4655/20081101154936435.swf http://img33.imageshack.us/img33/2162/20081101154381424.swf http://img195.imageshack.us/img195/1643/20081101152489531.swf http://img28.imageshack.us/img28/3092/2008359505617911.swf http://img33.imageshack.us/img33/245/2008359504848123m.swf http://img28.imageshack.us/img28/4396/2008359454216965.swf http://img214.imageshack.us/img214/533/58768384.swf http://img687.imageshack.us/img687/285/82838476.swf http://img37.imageshack.us/img37/6256/17799581.swf http://img33.imageshack.us/img33/8473/27958288.swf http://img214.imageshack.us/img214/4328/49333712.swf http://img687.imageshack.us/img687/8924/38256625.swf http://img130.imageshack.us/img130/869/200811011594532970.swf http://img28.imageshack.us/img28/8068/200811011593970769.swf http://img130.imageshack.us/img130/3074/200811011584334618.swf http://img33.imageshack.us/img33/6752/200811011575354564.swf http://img33.imageshack.us/img33/2527/200811011561192509.swf http://img28.imageshack.us/img28/5286/200811011555889323.swf http://img195.imageshack.us/img195/9610/200811011542367977o.swf http://img137.imageshack.us/img137/336/200811011471626204.swf http://img214.imageshack.us/img214/2567/200811011455496725.swf http://img28.imageshack.us/img28/8817/200811011453560273.swf http://img687.imageshack.us/img687/1070/200811011451999582.swf